تبلیغات
سایت تفریحی و سرگرمی سایت تفریحی و سرگرمی - طالع بینی از روی حرف اول اسم
 

طالع بینی از روی حرف اول اسم

نویسنده: farshad noroozi موضوع: طالع بینی، 

 

طالع بینی از روی حرف اول اسم

طالع بینی انسانها و شناخت خصوصیات آنها از روی حرف اول اسم آنان!

توجه : در این روش به دلیل وجود نداشتن حروف "گ.پ.چ.ژ"باید به جای این حروف معادل فارسی آنما را قرار دهید .مثال : (ژچ گ)=ج (پ)=ب.

برای دیدن متن کامل به ادامه مطیب بروید

طالع بینی از روی حرف اول اسم

طالع بینی انسانها و شناخت خصوصیات آنها از روی حرف اول اسم آنان!

توجه : در این روش به دلیل وجود نداشتن حروف "گ.پ.چ.ژ"باید به جای این حروف معادل فارسی آنما را قرار دهید .مثال : (ژچ گ)=ج (پ)=ب.


الف: خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن میانه رو و با همه ملاحظه كند و خونگرم میباشد و با همه كس زود صمیمی میشود ودر زندگی در جنگ و جدال و گفتگو به سر میبرد و پیراهن سیاه بر او نامبارك می باشد و محنت بسیار می كشد و هر چه را طلب كند زود بیابد و مریضی وی همیشه در باد قولنج گردن وپهلو می باشد.

ب : فردی خوش قیافه و زیبا وبا محبت و رفیق باز و همیشه مغرور و جیب او خالی و قدر مال دنیا را نداند.

ج : فردی باشد زیبا و خوش اخلاق وبا محبت و او همیشه از مریضی شكم رنج میبرد و این مریضی هر چند وقت یكبار اشكار میشود و دو وجه دارد یا سیاه چهره و قوی استخوان یا سفید پوست و بزرگ اندام و همیشه سرگردان واشفته می باشد و از كار خود حیران است.

د : او فردی با دیانت و پر فكر وبشاش و زیبا چهره و جنگجو است و قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه در حال ترقی می باشد.

ه : او فردی است كه همیشه اطرافیان را امر و نهی كند و زیبا چهره وتند خو و اتشی مزاج و طبع او گرم میباشد.

و : فردی است كه همیشه به دیگران كمك می كند و گاهی مغرور میشود و زبان بد پشت سر او باشد و دیگران بدی او را میگویند.

ز : زیبا و خوش اخلاق و با محبت و خونگرم و در هر كاری مقرراتی است و در زندگی برای او سحری می كنند و در زندگی شكست بزرگی می خورد و همیشه از درد سر و زانو در عذاب میباشد و نسبت به زندگی دلسرد می گردد و حیران و سر گردان میشود.

ت : او فردی است خوش جهره و خوش اخلاق كم خواب و هرگاه مرتكب گناه میشود سریع توبه میكند و اگر دل كسی را برنجاند بسیار نگران و در پی ان است كه دلجویی كند و همیشه احساس تنهایی عجیبی در خود دارد.

ث : فردی است ثابت قدم و پر اراده و در هر كاری ثابت قدم می باشد خوش اخلاق و پر عقل است و پیشانی او پهن میباشد و در زندگی هرگز محتاج نخواهد شد.

ح : او فردی زیبا و خوش اخلاق و حق گو و كینه ای و حرف را در دل نگه دارد و همیشه در بحث و جدل وجنگ به سر میبرد.

خ : فردی است زیبا چهره با چشمانی درشت با محبت و مقرراتی و هر چه سعی میكند رزقش بسیار شود موفق نمی شود و او فردی است عشقی و تنبل و كاهل در كارها و باید این كار را ترك كند تا در زندگی موفق و سر بلند شود.

ر : او فردی است خوش اخلاق میانه رو و اتشی و همیشه اطرافیان در پشت سر او بد گویی كنند و او فردی است طمعكار و زیبا چهره وخوش گذران و اگر ایمان خود را حفظ كند به هر مقام و منزلتی كه بخواهد میرسد و دست او همیشه از پول دنیا تهی است.

س : او فردی میباشد پر استعداد و با ذوق و سلیقه و همیشه بهترین اجناس را انتخاب می كند و بسیار مغرور ومتكبر میباشد و هر كاری كه میل داشت انجام میدهد و با اطرافیان خود در نزاع و لجبازی بسر میبرد فردی باشد اتشی مزاج و همیشه در چشم اهل واعیان پر هیبت به چشم میاید.

ش : او فردی است مشفق ومهربان و جنگجو و عصبانی و خونگرم و زبان او تلخ است و هر چه در دنیا به او ضرر برسد از دست و زبان خود میخورد و اگر زبان خود را نگه دارد از بلا محفوظ میماند و بسیار لجباز است.

ص : فردی است حرف شنو و دهن بین و هركس هر حرفی را با او در میان بگذارد سریع باور میكند نترس و خشن و خوش اخلاق و با محبت و همیشه در حال ترقی و فكر میباشد.

ض : او فردی است خوش اخلاق و زیرك ودانا وكینه توز و همیشه نگرانی خود را در ظاهر بروز نمیدهد و پیشانی او پهن است و كمان ابرو دارد و در كارها بسیار دقیق میباشد و هرگز یاد خدا را فراموش نمی كند و به دنبال هر كار زشتی توبه می كند و فردی زرنگ است.

ط :او فردی است پاك و خوش اخلاق و عشقی و خوش گذران و خو نگرم و پیراهن سیاه براو خوشایند نیست و دوستی بسیار میكند.

ظ : او فردی است كه ظاهر و باطنش یكی است و خشك ومقرراتی میباشد و اطرافیان پشت سر او بد گویی كنند و قدر مال دنیا را نداند و در سینه و اعضا خالی دارد كه نشان اقبال است و دنبال دوست رود و خواهان ان است كه با دوستان تفریح كند.

ع : او فردی باشد بلند مرتبه و پر گذشت و خوش اخلاق و بخشنده و مقرراتی وخشك و او هرگز قدر مال دنیا را نمیداند و در دوستی با دیگران پاینده و متعصب و در اول زندگی رنج بسیار كشد و قدر مال دنیا را نداند.

غ : زیبا چهره با گذشت و خشك و مقرراتی و احساس نا امیدی كند در فكر میرود و به گذشته واینده خود می اندیشد دانا وعالم است و زندگی را با صلح وصداقت دوست دارد.

ف : او فردی است اتش مزاج و تند خو و جاهل و زیبا چهره و جنگ جو و خون گرم و نترس از ناحیه هر چند وقت یك بار مریض و رنج میكشد و در زندگی چند بار شكست میخورد ولی در اینده به مقام و منزلت خوبی میرسد.

ق : فردی است قادر وتوانا و زیرك و دانا و در هر كاری نقشه بسیار میكشد و موفق میشود هم زیباست و هم خوش اخلاق و فردی است خوش گذران و قدر مال دنیا را نداند و گاه گاهی با ملایمت و یا خصومت برخورد میكند.

ك : او فردی است زیبا وخوش اخلاق و زیرك و دانا و زیرك و خشك و مقرراتی و زبان او تلخ است و همیشه دیگران از زبان او در عذاب میباشند با یك كلمه حرف دیگران را برنجاند و همیشه در حال ترقی و فعالیت باشد.

ل : فردی است زیبا چهره و خوش اخلاق و یكدنده و همیشه جدایی اختیار كند و غرور خاصی دارد قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه متعصب اطرا فیان نزدیك خود میباشد.

م : خوش اخلاق و با محبت و خون گرم ونترس و همیشه اطرافیان پشت سرش بد گویی كنند و در روبرو از او تعریف و تمجید كنند او فردی باشد خوش چهره و چشمان درشتی دارد و در كارهای خود همیشه كاهلی دارد و زود عصبانی میشود و سریع خاموش میشود عشقی میباشد و در تمام كارها تقاضای كمك كند.

ن : او فردی است زیبا و خوش اخلاق و كینه توز و دم دمی مزاج میباشد گاهی اوقات بسیار خوب و گاهی اوقات بسیار بد و مقرراتی وخشك میشود همچون قاضی میباشد ودر حقوق خود ودیگران به میزان برخورد كند.

ی :او فردی است پر فكر وزیبا و با هر كس در افتد بر او غالب گردد دم دمی مزاج میباشد و گاهی بسیار خوب و گاهی بسیار خشك و مقرراتی است او فردی است چهار شانه و از مریضی شكم گاه گاهی رنج میبرد.

 

() نظرات